Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht en klantenservice

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van bevestiging,

  • In het geval van een koopovereenkomst: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
  • In geval van een overeenkomst betreffende de levering van meerdere goederen die door de consument als onderdeel van één bestelling zijn besteld en die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.
  • In geval van een overeenkomst tot levering van goederen in gedeelten of onderdelen: op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste onderdeel in ontvangst heeft genomen.
  • In geval van een overeenkomst voor de geregelde levering van goederen over een bepaalde periode: op het tijdstip waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
   In geval van samenloop van verschillende alternatieven is het laatste tijdstip doorslaggevend.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Duschkraft GmbH, Stefan Goletzke & David Bredt, Werftstraße 20 18057 Rostock 0381 865 1415 1 info@duschkraft.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruik ook maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. 


Gevolgen van de herroeping


Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, terug te zenden aan (Duschkraft GmbH, Stefan Goletzke & David Bredt, Werftstraße 20 18057 Rostock 0381 865 1415 1 info@duschkraft.de) om het naar ons terug te sturen of om het te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan onnodige behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.


Einde van de annuleringsvoorwaarden

 

U kunt onze klantendienst bereiken op de volgende tijdstippen Duschkraft GmbH, Stefan Goletzke & David Bredt, Werftstraße 20 18057 Rostock 0381 865 1415 1 info@duschkraft.de

Openingstijden:
Maandag-vrijdag: 9u - 16u.